admin

admin

Những cấu trúc chỉ sự nhượng bộ (concession) thường hay được dùng trong văn viết. Dưới đây là các cấu...

ĐỪNG LƯỜI NỮA! 1️. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừng ậm ờ thế nào cũng...

Sống và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có những người có tuổi đời 60 hay...

Page 1 of 36 1236