Một số hình thức so sánh đặc biệt

Trong bài này mình sẽ đề cập tới so sánh bội và so sánh kép, cuối cùng là chú ý để nhận dạng nhanh so sánh hơn và so sánh nhất trong các bài thi


1. So sánh bội
Khi muốn diễn tả ý A bằng bao nhiêu lần B ta sử dụng công thức:
S+V + multiple number + as + adj/adv+ as
Hoặc: S + V + multiple number + as + much/many + (N) + as
Trong đó: multiple number là : twice ( gấp đôi), half (một nửa), three times ( gấp ba), four times (gấp bốn) ….
Ví dụ:
-Khi muốn nói công ty A có số nhân viên gấp ba lần công ty B ta có thể diễn đạt như sau:
Company A hires/ employs three time employees/people as company B
Ngôi nhà của cô ấy lớn gấp đôi ngôi nhà của tôi ta có thể diễn đạt như sau:
Her house is twice as big as mine
2. So sánh kép
2.1. Chỉ có một tính từ hoặc trạng từ
+ Với tính từ ngắn:
S+ V+adv/adj+ er and adv/adj +er
Ví dụ: His bag got heavier and heavier (cái túi của anh ấy ngày càng nặng)
+Với tính từ dài:
S+V+ more and more +adj/adv
Ví dụ: She felt more and more tired (cô ấy càng thấy càng ngày càng mệt)
2.2. Với hai tính từ hoặc hai trạng từ
-The+ so sánh hơn (tính từ ngắn) + S+V, the+ so sánh hơn+S+V
Chú ý: so sánh hơn có thể là tính từ ngắn hoặc dài
The hotter it is, the more miserable I feel (trời càng nắng tôi càng cảm thấy khổ sở)
-The+more+S+V+the + so sánh hơn+S+V
The more you study, the smarter you will become (Cậu càng học càng trở nên thông minh)
3. Một số lưu ý về so sánh trong bài thi
-Với so sánh hơn: trong câu sẽ chứa 2 đối tượng và dễ nhất là có than
-Với so sánh nhất: trong câu sẽ chứa từ 3 tập hợp trở nên hoặc những cụm từ về tập hợp như ( in the world, in the class)
-Lưu ý trong câu có the cũng chưa chắc là so sánh nhất. Ví dụ:
Of the two play, A is the better on

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *