Would like

Cụm từ này dùng để diễn đạt một lời mời, có công thức :Subject+ would like+ (to+verb)+...Ví dụ:-Would you like ...

Page 35 of 36 1343536