admin

admin

Một số động từ bất quy tắc quan trọng

-Tham khảo :Toefl Preparation guide-Hiện tại đơn-Quá khứ đơn-Quá khứ phân từ-Hiện tại tiếp diễn-Nghĩa1.beat-beat-beaten-beating-đánh đập2.begin-began-begun-beginning-bắt đầu3.Bind-bound-bound-binding-cột, cột chặt lại4.bite-bit-bitten-biting-căn,...

Page 21 of 21 12021